Categories
სტატიები

თუკი პოსტულატი არასწორია

წყარო : https://aikidotakemusu.org/jusan-no-jo-sanju-ichi-no-jo-frappe/

ჯუსან ნო ჯოსა და სანჯუ იჩი ნო ჯოს დასაწყისებს ერთი რამ აქვთ საერთო. ამ ორ მონაკვეთში მართლაც არსებობს თითო დარტყმა, რომელიც, ერთი შეხედვით, არასაჭირო ჩანს.

ჯუსან ნო ჯოსა და სანჯუ იჩი ნო ჯოს ერთი რამ აქვთ საერთო.

ამ ორ მონაკვეთში მართლაც არსებობს თითო დარტყმა, რომელიც, ერთი შეხედვით, არასაჭირო ჩანს. ორივე მონაკვეთში ჯო გარკვეულ მომენტში უჩის ჯოს ისეთნაირად ურტყამს, რომ ეს დარტყმა უნცაურად უადგილო და ზედმეტი ჩანს.

ფაქტობრივად, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ ეს სავარჯიშოები სასწავლო ფორმაა ერთიერთზე ბრძოლისა, მაშინ მართლაც არ აქვს აზრი ორჯერ ზედიზედ დარტყმას უჩის ჯოზე ერთ კონკრეტულ გარემოებაში. ეს გამეორება უადგილო იქნებოდა ასეთ კონტექსტში.

ყველა ლოგიკის მიხედვით, და თუკი მოწაფეებს ოდნავი რწმენა ექნებოდათ იმ სწავლებისა, რომელსაც მათ სთავაზობენ, ამ ერთი შეხედვით უცნაურობამ, ჯოს ამ მოულოდნელმა ენაბრგვილობამ, წესით, უნდა დააფიქროს ისინი და სწორედაც იმის მაჩვენებლად უნდა გამოდგეს ალბათ, რომ აქ არ იგულისხმება ერთიერთზე ბრძოლა.

მაგრამ ზუსტად ამის საპირისპირო რამ ხდება: რაკი სავარჯიშოს გარეგნული მხარე ქმნის ილუზიას, რომ აქ ერთიერთზე ბრძოლასთან გვაქვს საქმე, აპრიორულად ყალიბდება აზრი, რომ ეს მართლაც ერთიერთზე ბრძოლაა და, ვინაიდან ეს ერთიერთზე ბრძოლაა, მაშინ ზემოხსენებული დარტყმები სრულიად ზედმეტი ხდება.

მომდევნო ნაბიჯიც არ დაახანებს ხოლმე: ვინაიდან ეს დარტყმები ზედმეტია, ცხადია, მათი მოშორება ხდება საჭირო.

თუკი პოსტულატი არასწორია, მკაცრი ლოგიკითვე მივდივართ შეცდომისკენ.

თუმცა ეს შეცდომა, ყველაფრისდა მიუხედავად, შეუძლებელი გახდებოდა, რომ არ ყოფილიყო იგი მოკრძალების სრული ნაკლებობის შედეგი. ხომ მართლაც ნათლად ჩანს აქ ის ამპარტავნული სიბრმავე, რომელიც აუცილებელია აუცილებლად შეზღუდული ცოდნის მქონე ინდივიდებისთვის, რათა მათ წარმოიდგინონ, რომ ერგებათ და თან ძალუძთ, შეამჩნიონ და შეასწორონ ტრადიციული სწავლების შესაძლო ნაკლოვანებები?

ადამიანები, რომლებიც ამგვარ საქმიანობაში ერთვებიან, სინამდვილეში თხუნელისთვის შესაშურ სიბეცეს და არხეინ ქედმაღლობას იჩენენ, რასაც პირდაპირი გზით მივყავართ ავთენტური ცოდნის დავიწყებისა და კარგვისაკენ.

სწორი საქციელი იმის გადაგდება და გადაკეთება კი არაა, რაც არ გვესმის საწყისების სწავლებაში, არამედ მათი მიღება მოწიწებით, მოკრძალებით და მადლიერებით, რათა აქედან დამხმარე საფეხურები გავაკეთოთ მომავალში თვალსაწიერის გახსნისათვის, ან, ყოველ შემთხვევაში, შევინარჩუნოთ ის და სრულიად უცვლელი სახით გადავცეთ მომავალ თაობას.

Categories
სტატიები

დარტყმის წამი

წყარო: https://aikidotakemusu.org/linstant-de-la-frappe-tsuki-jodan-gaeshi-uchi/

დარტყმის წამი არ გახლავთ ჰანმის პოზიცია, ის ჰანმის ორ პოზიციას შორისაა. ამ წამს კენკა გოში ეწოდება.

პოზიცია ჰანმი მოძრაობის დასაწყისში და ბოლოშია.

დარტყმის წამი არ გახლავთ ჰანმის დგომი, ის ჰანმის ორ პოზიციას შორისაა.

მაშასადამე ამ მომენტში ტერფები აუცილებლად კვადრატულადაა.

ამ წამს კენკა გოში ეწოდება.

ამგვარად, კენკა გოში დგომი არ გახლავთ, ეს არის წამი, რომელიც სხეულის ირიმი-ტენკანით ბრუნვისას წარმოიშვება.

კენკა გოში დარტყმის შემდეგ მყისიერად ქრება და სხეულიც კვლავ ჰანმის დგომს უბრუნდება.

ყველას შეუძლია ნათლად დაინახოს ჰანმი, იმიტომ რომ ეს დგომია, იმიტომ რომ ის დასაწყისში და ბოლოშია და იმიტომ, რომ ის გარკვეულ ხანს გრძელდება, მაგრამ კენკა გოშის დასანახად გავარჯიშებული თვალია საჭირო, იმიტომ რომ ის მსწრაფლწარმავალი, წამიერი ხასიათის მოვლენაა.

კენკა გოში არის მომენტი, როდესაც სხეულის ბრუნვას შედეგად სამიზნეში იარაღის შერჭობა მოჰყვება. და პირუკუ, როდესაც სხეული ბრუნდება ჰანმის პოზიციაში, მანძილი სამიზნესთან იზრდება და შერჭობილი იარაღი უკან გამოდის, ეს ნორმალური ბიომექანიკური შედეგია.

ჰანმიში დარტყმა შეცდომაა და ნიშნავს, რომ არტყამ იმ თვლაზე, რომელიც იარაღის გამოსაღებადაა გააზრებული, მაშინ როდესაც პირიქით, დარტყმა საჭიროა იმ თვლაზე, რომელიც იარაღის შესარჭობადაა გააზრებული.

Categories
სტატიები

ცკი ჯოდან გაეში უჩი – მუშაობა ხაზზე

წყარო: https://aikidotakemusu.org/tsuki-jodan-gaeshi-uchi/

შეთანხმებისამებრ, ჯოს ყველა სუბური სრულდება ხაზზე. პრაქტიკის ეს ხელოვნური მანერა საშუალებას აძლევს მოწაფეს კონცენტრირდეს ფორმაზე.

შეთანხმებისამებრ, ჯოს ყველა სუბური სრულდება ხაზზე.

პრაქტიკის ეს ხელოვნური მანერა საშუალებას აძლევს მოწაფეს კონცენტრირდეს ფორმაზე, რაც მოეთხოვება მას, და არ გაებნეს გონება საბრძოლო წახნაგებზე, რომელთა შემოტანასაც არა აქვს საფუძველი სწავლების ელემენტარულ სტადიაზე.

როდესაც ფორმა ნაცნობი გახდება, შესაძლებელია ამავე სავარჯიშოს გამოყენება თეძოების ხმარების განვითარებისათვის. მართლაც, ირიმის თეძო – რომელიც აქ უკანა თეძოა – შედის წინ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ზომით, რა ზომითაც ტენკანის თეძო – რომელიც აქ წინა თეძოა – ასრულებს გახსნის სამუშაოს ბრუნვით. აი ამ დროს შეაქვს ტენკანის თეძოს წინისაკენ ირიმის თეძო, და მას გასასვლელს უტოვებს.

ტენკანის თეძოს უკნისაკენ ტრიალის გარეშე, ანუ ამ თეძოს უმოქმედოდ დატოვების შემთხვევაში, დარტყმა უკანა ფეხის უბრალოდ წინ წადგმით სრულდება და ამგვარ მოქმედებაში არც ნამდვილი ძალაა და არც სისწრაფე.

არც ის გამოგვრჩეს ყურადღებიდან, რომ თეძოების ასეთი ბრუნვა სწორ ხაზზე ჯერ კიდევ არ არის ის, რასაც აიკიდოს ირიმი-ტენკანი ეწოდება. აიკიდოს ირიმი-ტენკანის პრინციპი მხოლოდ სპირალური მოქმედების დროს გამოიხატება, ის ვერ ამუშავდება წრფივი გადაადგილების დროს.

ირიმი-ტენკანის შესასწავლად აუცილებლად უნდა მივატოვოთ წრფივი გადაადგილება და სხვასთან (უკესთან) მუშაობა შეტევის სხვადასხვა მიმართულებების გათვალისწინებით დავიწყოთ. თუმცა ამ ტიპის შესწავლას მხოლოდ მაშინ მოაქვს შედეგი, რომდესაც ტექნიკური ფორმა უკვე ათვისებულია.

Categories
სტატიები

გარდაქმნა

წყარო : https://aikidotakemusu.org/transformation-shiho-nage-kote-gaeshi-yokomen/

შიჰო ნაგეს საწყისი სპირალი ერთი წამით კოტე გაეშის სპირალს ერწყმის და შესაძლებელია, რომ ერთი მეორედ წყვეტის გარეშე გარდაიქმნეს.

წინა ტექნიკური სტატია იოკომენ უჩი შიჰო ნაგეს შეეხებოდა.

როდესაც სპირალი იწყება, ვიცით, რომ ის ყოველთვის უნდა მივიდეს თავის დასასრულამდე და რომ მიმართულების მკვეთრი და ქაოტური ცვლა ვერ ჯდება აიკიდოს წესებში.

ამასთან, აიკიდოს მოძრაობა იწყება ამ სადგარის შუაგულიდან, რომელიც გადაადგილების მოდელს წარმოადგენს. და ამ მოდელის ყველა სპირალი თავისი განვითარებისას აუცილებლად გადის ერთ განსაკუთრებულ წერტილს, სადაც ის ხანმოკლედ ხვდება სიმტერიული, საპირისპირო მიმართულების სპირალის სვლას. ამ ზუსტ წერტილშია შესაძლებელი გზების გაყოფა, საწყისი სპირალური ტრაექტორიის დატოვება და სხვა, დამატებით სპირალზე გადასვლა, ამასთან ისე, რომ არ შეწყვიტოს ლოგარითმული როტაციით სვლა, რომელიც აიკიდოს გადაადგილებას ახასიათებს.

ამ ტიპის სავარჯიშო სრულდება ვიდეოში: იმ წერტილში, სადაც შიჰო ნაგეს საწყისი სპირალი წამით კოტე გაეშის სპირალს ერწყმის, შესაძლებელი ხდება, რომ ერთი მეორედ გარდაიქმნეს. აქ მოძრაობის რიტმისა და სპირალური ლოგიკის არავითარი უხეში წყვეტა არ შეინიშნება.

შიჰო ნაგეს ფორმა გარდაიქმნება კოტე გაეშად საპირისპირო კუთხით, მაგრამ ყველაფერი დაცული და შენარჩუნებულია იმ უცვლელ და უნივერსალურ კანონში, რომელიც აიკიდოს მოძრაობას წარმართავს.

Categories
სტატიები

გულიდან გულში

წყარო : https://aikidotakemusu.org/de-coeur-a-coeur-shiho-nage-yokomen/

ტორის გონება იმ ხელზე უფრო შორს უნდა ხედავდეს, რომელიც მას უტევს, იგი უკეს სფეროში უნდა შეიჭრას, გაკვეთოს ის, რათა შეტევის შუაგულს მისწვდეს და იქ დაარტყას.

აიკიდო მოითხოვს, რომ ვიმოქმედოთ გულიდან გულში.

ამგვარი ფრაზის არასწორმა აღქმამ გამოიწვია ის უმთავრესი გაუგებრობა, რამაც აიკიდო „სიყვარულისა და ჰარმონიის“ ფუყე, გამოუსადეგარ ტანვარჯიშად აქცია და ძალიან დააშორა იმ სასტიკ საბრძოლო ხელოვნებას, რაც არის მისი არსი.

უმთავარესი გახლავთ ის წამი, როდესაც ტორი მოქმედების გული თვალის დახამხამებაში შეიჭრება უკეს შეტევის გულში. მუშტები, ტერფები, ხმალი, ყველანაირი იარაღი, სხვა არაფერია, თუ არა მათი წარმმართველი სასიცოცხლო ცენტის გაგრძელება. იმისათვის, რომ ნებისმიერმა ნამდვილმა მოქმდებამ შედეგი მოიტანოს, იგი მოწინააღმდეგის სასიცოცხლო ცენტრს უნდა მისწვდეს, იმიტომ რომ სწორედ ეს ცენტრია შეტევის სათავე და ის წარმოადგენს საშიშროებას. თუკი ხანჯალი მაგიდაზე ძევს და მას ხელში არავინ იღებს, იგი არაა საშიში.

ტორის გონება უფრო შორს უნდა ხედავდეს, ვიდრე ხელია, რომელიც, მაგალითად, იოკომენ უჩით უტევს, იგი ამაყად უნდა შეიჭრას უკეს სფეროში და გადაკვეთოს ის, რათა მისწვდეს და ამ უკანასკნელის შეტევას შიგ გულში დაარტყას.

აი, ამიტომაც არ არსებობს აიკიდოში ბლოკირება. მოინდომო შეტევის დაბლოკვა, როგორიც არ უნდა იყოს ის, რათა მას შემდგომ უპასუხო, ნიშნავს, შექმნა ღიაობა საკუთარ სხეულში, რომელშიც უკე მომდევნო დარტყმით შემოგიტევთ, თუკი მას საკმარისად აქვს განვითარებული რეფლექსები. განსაკუთრებით კი ნიშნავს იმას, რომ დაკარგო ძვირფასი დრო, რომელიც საჭიროა შეცვალო პოზიცია სივრცეში, რათა თავიდან აიცილო ერთდროული შეტევები სხვა პოტენციური თავდამსხმელებისაგან.

Delenda Carthago ანუ კართაგენი უნდა დაეცეს : როდესაც კართაგენის არმია გიტევს, არც კედლებს უნდა ამოეფარო და არც სანგრებში ჩაიმალო, უნდა დაანგრიო კართაგენი, გულში უნდა დაარტყა იმ ცენტრს, რომელსაც მოწინააღმდეგე განაგებს. მოძრაობის ომი ყოველთვის იმარჯვებს პოზიციის ომზე.

Categories
სტატიები

სპირალის დასასრულს

წყარო : https://aikidotakemusu.org/au-terme-de-la-spirale-shiho-nage/

შიჰო ნაგეს დროს სრული სიმძლავრე მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღწევა, როდესაც ირიმი-ტენკანის ბრუნვა ბოლომდე სრულდება.

სამყაროში ენერგია სპირალური ფორმით იჩენს თავს.

აიკიდოშიც ნებისმიერი სპირალი მიყვანილი უნდა იქნეს ბოლომდე, ასეთია აბსოლუტური წესი.

სწორად წარმართული და ბოლომდე მიყვანილი სპირალი მნიშვნელოვანია და იოლად შეუძლია გაანადგუროს მოწინააღმდეგის სხეული.

სწორედაც იმისათვის, რომ მოწაფემ თავისი მოვარჯიშე პარტნიორი არ დააზიანოს, ილეთის ეს წახნაგი დამალულ-დაფარულია, იგი არ ისწავლება და მისი პოვნაა საჭირო, გასავლელი გზის ამ ნაწილს თავად უნდა მიაგნოს მოწაფემ.

შიჰო ნაგე ტიპიური მაგალითია ამ ე. წ. გამოტოვების პედაგოგიკისა. ამ სავარჯიშოს აკადემიურ ფორმაში სპირალი სრულიად გააზრებულად ჩერდება, წყდება ზუსტად იმ დროს, როდესაც იგი შეიძლება სახიფათო შეიქნეს უკეს იდაყვის სახსრებისა და კისრისათვის (სასიკვდილო უბედური შემთხვევების უმეტესობა აიკიდოში შიჰო ნაგესა და აქედან გამოწვეულ თავის ქალის ტრავმებს უკავშირდება).

ცნობილია, რომ აიკიდოს ნებისმიერი მოძრაობის დროს, როდესაც პირველი თეძო ირიმის აკეთებს, მეორე აუცილებლად ტენკანს ასრულებს. თუმცა სავარჯიშო შიჰო ნაგეს დროს, ან შეიძლება ამას სასწავლო შიჰო ნაგე ვუწოდოთ, პირველი თეძო მართლაც ირიმის აკეთებს, მაგრამ მეორე თეძო გააზრებულად ჩერდება მოძრაობისას: იმ მომენტში, როდესაც მეორე ფეხი, წესის მიხედვით, უკან უნდა იხევდეს, რათა სპირალი მთლიანობაში დასრულდეს და ამისთვის თეძოების ბუნებრივ მოძრაობას უნდა მიჰყვეს, ვარჯიშისეული კონსენსუსი კრძალავს ამ ტენკანს და ამიტომაც მეორე ტერფი რჩება იქ, სადაც არის. სპირალი, რომელიც არ მიიყვანება ბოლომდე, შემდგომ საპირისპირო მიმართულებით სრულდება.

შუა გზაში სპირალის ეს წყვეტა მას არ აძლევს საშუალებას, სრული სიმძლავრე განავითაროს, მის ფეთქებად ბუნებას აუვნებელყოფს, რომელმაც თავი მხოლოდ და მხოლოდ უკანასკნელ ნაწილში შეიძლება იჩინოს, როდესაც სპირალური მოძრაობის ენერგია კონცენტრაციის მწვერვალს აღწევს.

შიჰო ნაგეს დროს სრული სიმძლავრე შეიძლება მიღწეულ იქნეს იმ ზომით, რა ზომითაც ირიმი-ტენკანის ბრუნვა არის სრული. თუ ტენკანი აკლია, როგორც ხდება ხოლმე ეს სასწავლო, გაუსაფრთხოებულ სავარჯიშოში, შიჰო ნაგეში აღარაა ჭეშმარიტება… მაგრამ ვარჯიში ასე ბევრად უფრო უსაფრთხოა.

თუკი ანალოგიის მოძებნა მოგვინდება ხმლის პრაქტიკაში, დავინახავბთ, რომ ბოკუტოს (ხის ხმლის) ხმარება ამავე სახის აუცილებლობას პასუხობს. ეს დამკვიდრდა დროთა განმავლობაში იაპონიის ხმლის სკოლებში, იმიტომ რომ ნამდვილი ხმლებით ვარჯიშს ძალიან ბევრი მოვარჯიშის სიცოცხლე ეწირებოდა.

Categories
სტატიები

ჰაპო გირი კუმიტაჩებში

წყარო : https://aikidotakemusu.org/happo-giri-dans-les-kumitachi/

სწორედ ირიმი-ტენკანი ხდის შესაძლებელს ჰაპო გირის, ხოლო ირიმი-ტენკანი აიკიდოს უწყვეტი, უსასრულო მოქმედებაა

1989 წელს ეპინალში საიტო სენსეის სემინარის შესახებ ამ საიტზე დადებული კომენტირებული პუბლიკაციიდან გრძელი შუალედის შემდეგ განვაგრძობთ ტექნიკურ სტატიებს იქიდანვე, სადაც გავჩერდით.

ეს სტატია ჰაპო გირი შესახებ არსებული წინამავალი სტატიის გაგრძელება და დასურათებაა.

სიცარიელეში ჭრა ოთხი მიმართულებით არის სავარჯიშო, რომელიც ამავე სახით ვერ შესრულდება ოთხ მოწინააღმდეგესთან ერთად. მართლაც, საკმარისია, დააყენოთ ოთხი თავდამსხმელი უკე ტაჩის გარშემო და მაშინვე მიხვდებით, რომ ამგვარად ჭრა იგივეა, დარჩე ჭრის დროს საპირისპირო შეტევების ხაზზე. მაშასადამე, ეს არ მუშაობს წმინდად საბრძოლო რეალობაში.

დავინახეთ, რომ „არ კმარა ოთხგზის ოთხ საპირისპირო მხარეს ჭრა იმისათვის, რომ წრიული (სპირალური) გადაადგილება მივიღოთ. გადაადგილება სპირალური მხოლოდ მაშინაა, როდესაც იგი ყოველ თვლაზე სპირალურია“.

ირიმი-ტენკანი ხდის შესაძლებელს ჰაპო გირის და ირიმი-ტენაკნი არ გახლავთ მოქმედება, რომელიც დროდადრო, გარემოებებიდან გამომდინარე გამოიყენება, ირიმი-ტენკანი აიკიდოს უწყვეტი, უსასრულო მოქმედებაა: სხვა არაფერი არ არის. სწორედ ეს მოქმედება გვაძლევს საშუალებას ყოველ ჯერზე მეტოქეთა შორის შევიჭრათ და შევუტიოთ მათ, და ამასთან ავიცილოთ მათი დარტყმები ამავე გადაადგილების წყალობით, რასაც ეს სპირალი წარმოქმნის.

მაშასადამე, ჰაპო გირი ყველა მომენტში და ნებისმიერ კუმიტაჩში (აქ პირველში) შეიძლება იქნეს გამოყენებული.

Categories
სტატიები

კენ სუბური #7

წყარო: https://aikidotakemusu.org/ken-suburi-7/

აიკი კენის მეშვიდე სუბური იოკომენია, რომელსაც ცუკი მოჰყვება, როგორც მეექვსე სუბურში. მაგრამ, მეექვსე სუბურისაგან განსხვავებით, ცუკი უკანა ფეხის წინ წადგმით სრულდება.

აიკი კენის მეშვიდე სუბური იოკომენია, რომელსაც ცუკი მოჰყვება, როგორც მეექვსე სუბურში. მაგრამ, მეექვსე სუბურისაგან განსხვავებით, ცუკი უკანა ფეხის წინ წადგმით სრულდება.

კიდევ ერთხელ, დარტყმებისას, როგორიც არ უნდა იყოს ის, განმსაზღვრელი სიმძლავრეა.

ცუკის მაქსიმალური სიმძლავრე მიიღწევა მაშინ, როცა ის უკანა ფეხის წინ წადგმით სრულდება. და მაინც, ეს სიმძლავრე მხოლოდ და მხოლოდ ირიმი-ტენკანის გამოყენებით შეიძლება გამოიხატოს, ანუ წრიული შესვლის საშუალებით.

რამდენადაც ცუკი წრფივად სრულდება მეთოდის ფარგლებში, თუგინდ უკანა ფეხის წინ წადგმით გაკეთდეს, როგორც ეს მეშვიდე სუბურშია, ის მაინც ვერ მიიღებს ნამდვილ სიმძლავრეს, რომელსაც მხოლოდ ირიმი-ტენკანის ამუშავება გვანიჭებს.

იმისათვის, რომ ყურადღება გაემახვილებინა აიკიდოში თეძოების გამოყენების ფუმდამენტურ ხასიათზე, საიტო სენსეი დაჟინებით მიგვითითებს ვიდეოში იმის აუცილებლობაზე, რომ არ უნდა დავარტყათ „პირდაპირ“, ბრუნვის გარეშე და მოძრაობის ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს წრფივი სამუშაოა, უნდა დავურთოთ თეძოს ხმარების ერთგვარი „განზრახულობა“, რაც წინსრებით შეგვიქმნის წარმოდგენას ირიმი-ტენკანის ავთენტურ სამუშაოზე ჭეშმარიტი მოქმედებისას.

თუმცა, რაკი სამუშაო კვლავაც წრფივია, წრიულობის ამ მონახაზის გავლება შეუძლებელია უკანა თეძოს და ტერფის ჰანმიში გახსნის გარეშე დარტყმის დროს.

ამასთან, ჰანმის დგომი დარტყმის მომენტში შეუძლებელია, როდესაც ცუკი ირიმი-ტენკანის წრიული შესვლით სრულდება. წრიული შესვლის შემთხვევაში უკანა ტერფი მართლაც რჩება ადგილზე იმ დროს, როცა ცუკი სრულდება და ჰანმის პოზიციას დარტყმის შემდეგ უბრუნდება მხოლოდ და მხოლოდ: ირიმი-ტენკანის დარყმისას ტერფები ყოველთვის კენკა გოშის (კვადრატულ) დგომშია და არასდროს ჰანმიში (სამკუთხა), ამის შემოწმება ო-სენსეის ნებისმიერ ფოტოზე შეიძლება (კენით იქნება ეს, ჯოთი, თუ შიშველი ხელებით).

პრობლემა გადაუჭრელია, თეძოების ირიმი-ტენკანის წრიული მოძრაობის იძულება, რომ ის გაიშალოს სწორ ხაზზე მისი ბუნების საწინააღმდეგოდ, ქმნის იმავე სირთულეებს, როგორებიც წარმოიშვა მერკატორის (გერარდუს მერკატორი, ფლანდრიელი გეოგრაფი, რომელმაც 1569 წელს შექმნა რუკის ეს პრინციპი – კონფორმული პროექცია, რაც კუთხეების შენარჩუნებას ითვალისწინებს, მაგრამ რაც უფრო ვშირდებით ეკვატორს პოლუსებისკენ, დისტორსია სულ უფრო იზრდება.) ან პეტერსის (არნო პეტერსი – 1916-2002 წწ. გერმანელი ისტორიკოსი და კარტოგრაფი, მერკატორისგან განსხვავებით და საპირისპიროდ, მისი პროექციისას პოლუსებისკენ უფრო ნარჩუნდება რეალური ფორმები და პროპორციები და ეკვატორთან მახინჯდება) პროექციებისას და რომლებიც აიძულებს დედამიწის სფერულ ზედაპირს გაბრტყელდეს ქაღალდზე, რათა რუკის სახე მიიღოს: ეს ეფექტი გახლავთ გარდაუვალი დეფორმაცია.

თუ თეძოების მუშაობის შემოტანა გვინდა წრფეზე შესრულებულ მოქმედებებში, თანაც ცირკულარული ბუნების შენარჩუნებით, იძულებული ვიქნებით დავარტყათ ჰანმიში, მაგრამ ჰანმიში დარტყმა ვერ ერგება ცირკულარული მოძრაობის ჭეშმარიტებას, რომელიც გვაიძულებს დავარტყათ კენკა გოშის დგომში.

გარდა ამისა, ჰანმის პოზიციაში დაბრუნება უკანა თეძოს და შესაბამისი ტერფის გვერდზე გარიდებით სხეულს უკნისაკენ სწევს. ეს უკნისაკენ გაწევა შესანიშნავია დარტყმის შემდეგ, როცა სწორედაც საჭიროა ხმლის გამოღება იმ მოწინააღმდეგის სხეულიდან, რომელშიც ამ ცუკიმ გაიარა: ამისთვისაც არის ის. მაგრამ სხეულის ამგვარი გაწევა უკნისაკენ, ცხადია, სრულად ეწინააღმდეგება წინისკენ მიმართული მოქმედების მოთხოვნას, თუკი ის შესრულებულია დროში შეუსაბამოდ, ანუ იმ მომენტში, როდესაც ხმალი სწორედაც წინ უნდა მიდიოდეს, რათა მეტოქე ძლიერად გაკვეთოს.

საკუთარი თავის იძულება, რომ აამოძრაო თეძოები მაშინ, როცა მოძრაობა სწორ ხაზზე სრულდება, აუცილებლად გამოიწვევს ამ მოძრაობის დეფორმაციას. ეს დეფორმაცია გარდაუვალია, ეს ამბავი ეპატიება მეთოდს, ისევე როგორც ვპატიობთ კონტინენტების ზომებისა და ფორმების დისტორსიას პლანისფეროზე (გრენლანდია ჩვენს რუკებზე ორჯერ უფრო დიდი ჩანს აფრიკასთან შედარებით, მაშინ როცა სინამდვილეში მასზე 14-ჯერ უფრო პატარაა).

ოთხკუთხედ სოლს მრგვალ ნახვრეტში ვერ ჩაარჭობ (ინგლისელები ამბობენ, მრგვალ სოლს ოთხკუთხა ნახვრეტში ვერ ჩაასობო, მაგრამ, მე მგონი, ერთი და იგივეა) ისე, რომ სოლმა დეფორმაცია არ მიიღოს.

წრფივი გადაადგილების პედაგოგიური არჩევანი, ისეთი, როგორიც ეს მეთოდში იჩენს თავს, შეუთავსებელია ირიმი-ტენკანის პრინციპთან, რაც აიკიდოს გულია და რაც, პირიქით, წრიულ გადაადგილებას მოითხოვს.

აქ ჩნდება ნათლად ის საფრთხე, რომელსაც შეიძლება წარმოადგენდეს მეთოდი, თუკი ის კარგად არ იქნა გაგებული. მართლაც, ძალიან ადვილია ყველაფრის ერთმანეთში არევა, მეთოდის არევა თავად ხელოვნებაში, თუკი არ გვესმის, რა რისთვის და რატომ არსებობს. საიტო სენსეიმ იცოდა, რომ ქმნიდა მეთოდს გარემოებებიდან გამომდინარე და მას არ ერეოდა ეს მეთოდი აიკიდოში. მე არ გახლავართ დარწმუნებული, რომ მასწავლებლებს, რომლებიც დღეს აცხადებენ, საკუთარ მეთოდს ვქმნითო, ნათლად ჰქონდეთ გააზრებული ის გარდაუვალი ცდომილება, რომელიც ამ მეთოდსა და მორიჰეი უეშიბას ხელოვნებას შორის არსებობს.

Categories
სტატიები

კენ სუბური #6

წყარო: https://aikidotakemusu.org/ken-suburi-6/

მეექვსე სუბურის სირთულე იოკომენისა და ცუკის ბმაში მდგომარეობს. დარტყმებისას, როგორებიც არ უნდა იყოს ისინი, განმსაზღვრელი მაინც სიმძლავრეა.

აიკი კენის მეექვსე სუბური იოკომენია, რომელსაც ცუკი მოჰყვება.

რაც შეეხება იოკომენის ნაწილს, საკმარისია, გავიხსენოთ მეხუთე სუბური, რომელიც წინამავალ სტატიაშია განხილული.

მეექვსე სუბურის სირთულე იოკომენისა და ცუკის ბმაში მდგომარეობს.

დარტყმებისას, როგორებიც არ უნდა იყოს ისინი, განმსაზღვრელი მაინც სიმძლავრეა.

ცუკის დიდი ძალა აქვს, როდესაც მას უკანა ფეხის წინ წადგმით ვასრულებთ და, სულ ოდნავი წინსწრებით თუ ვიმოქმედებთ, დავინახავთ, რომ სწორედ ამგვარად კეთდება ცუკი მეშვიდე სუბურში.

მაგრამ მეექვსე სუბურში უკანა ფეხი ბოლომდე მიდის წინ იოკომენის დასასრულს და ცუკი, რომელიც ამავე ფეხს ებმის, მაშასადამე მხოლოდ წინა ფეხიდან სრულდება.

ასე წრფივად შესრულებულ ცუკის, თანაც წინა ფეხიდან, როგორც ამას მოითხოვს მეთოდი, ცხადია, ვერანაირი ძალა ვერ ექნება. მოვარჯიშეები, რომლებიც გრძნობენ ამ სისუსტეს, ძალიან ხშირად ცდუნდებიან იმით, რომ ცდილობენ ამის კომპენსაცია ხელების მოხრა-გაშლის წმინდად მუსკულარული ღონით მოახდინონ. ხელების ეს „დგუშისებრი“ მოძრაობა შეცდომაა, რომელსაც საიტო სენსეი თავდაუზოგავად ასწორებდა სწავლებისას.

მაგრამ თუ ამგვარად შესრულებულ ცუკის არავითარი ძალა არა აქვს და თუ ამას არც არანაირი ხელების მოძრაობა არ უნდა დავუმატოთ,  მაშინ როგორღა მივაღწიოთ აუცილებელ სიმძლავრეს?

იმით, რომ მყისიერად და ადგილზე გარდავქმნათ წინა თეძო უკანა თეძოდ ირიმი-ტენკანის გამოყენებით.

სწორედ აქაა აიკიდოს კარგად დაცული საიდუმლოება. ჩვენ ეს ვრცლად ავხსენით ჯოს გაეში ცუკის შესწავლისას და საფუძვლად თავად საიტო სენსეისა და ო-სენსეის ფოტოები წარმოვადგინეთ.

გირჩევთ კარგად გადაიკითხოთ ეს სტატიები. საკმარისია, იგივე პრინციპები დაიცვათ კენის შემთხვევაში და მყისიერად აღმოაჩენთ საჭირო ძლიერებას.

თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ, საიტო სენსეის მიერ აქ ნაჩვენები ცუკი მეთოდის წრფივი ცუკია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ფორმაა, ძალის გარეშე, რაც სწავლის ამ ელემენტარულ სტადიაზეა საჭირო. და არ უნდა ვეძიოთ ძლიერება იქ, სადაც შეუძლებელია მისი პოვნა.

Categories
სტატიები

კენ სუბური #5

წყარო : https://aikidotakemusu.org/ken-suburi-5/

მეხუთე სუბურში პირველად ჩნდება იოკომენ უჩის ცნება.

ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ აიკი კენის პირველი ოთხი სუბურის შესწავლის საგანი შომენ უჩია. იქ კენი პირდაპირ ადის და, ამიტომ, ჩამოსვლაც პირდაპირ შეუძლია.

მეხუთე სუბურში პირველად ჩნდება იოკომენ უჩის ცნება.

რატომ?

იმიტომ რომ კენი აქ ისევე ადის.

პირველ ოთხ სუბურში მარცხენა ხელი კოკიუთი აწვება პირდაპირ, რასაც შედეგა მოჰყვება ის, რომ კენი პირდაპირ გადადის ზურგსუკან.

მეხუთე სუბურში, მიგი ჰანმიში, მარცხენა ხელი კოკიუთი მარცხნისაკენ აწვება: შეგრძნება, რომელიც ამ მომენტში უნდა გვქონდეს, ისაა, თითქოს მოწინააღმდეგეს მარცხნივ ხმლის ტარით ვურტყამთ.

როდესაც ხმლის ტარი წინ და მარცხნივ ადის, ხმლის პირი აუცილებლად გადავა მარჯვნივ და უკან, რითაც სათავეს დაუდებს სპირალს, რომელიც მას წამოიღებს მარჯვენა მხრის უკნიდან, ქვედა დონეზე, მარცხენა მხრის წინისაკენ, ზედა დონეზე. ამ სპირალის ღერძი და ტრაექტორია ისეთია, რომ ჭრა სხვა ვერაფერი იქნება, თუ არა იოკომენი.

ჰიდარი ჰანმიში ყველაფერი სიმეტრიულია, მარცხენა ხელი ახლა წინ და მარჯვნივ აწვება მოძრაობის დასაწყისში.

ყურადღება : იოკომენის დროსაც ხმალი გადადის კინკრიხოსთან, ხელები კი არ უნდა ჩამოვიდეს თავის გვერდით ჭრის სპირალის შესრულებისას.

მაშასადამე ხმლის ატანის მანერა განსაზღვრავს, დარტყმა შომენი იქნება თუ იოკომენი და სხვა არაფერი.

თავს ზევით ხმლის ჭერა ჯოდან ნო კამაეს პოზიციაში და შემდეგ იოკომენის დარტყმა სრულიად ხელოვნურია და სრულიად არ შეესაბამება მოძრაობათა დინამიკის რეალურობას. ჯოდან ნო კამაედან ჭრა შეიძლება იყოს მხოლოდ შომენი. და პირუკუ – კენის ჭერას ჰასო ნო კამაეში (მარჯვენა მხრის თავზე) დასაბამის მიცემა მხოლოდ და მხოლოდ იოკომენის ჭრისათვის შეუძლია.

ამიტომაც ყველაზე ნეიტრალური საწყისი დგომი, რაც კი არსებობს, ჩუდან ნო კამაეა, იმიტომ რომ ის საშუალებას იძლევა როგორც შომენის და იოკომენის ჭრისა, ისე ცუკის გაკეთებისა, გარემოებიდან გამომდინარე. ამიტომ მოინდომა ო-სენსეიმ საკუთარი ფოტოს დადება თავისი წიგნის, „ბუდოს“ თავფურცელზე ჩუდან ნო კამაეს პოზიციაში. ჩუდან ნო კამაე არადიფერენცირებული ერთეულია, „ერთია“, საიდანაც შეიძლება იშვეს ხმლის სამივე შესაძლებლობა.

ასე ვითარდება ხმლის ლოგიკა და სრულიად აუცილებელია მისი დაცვა, არ უნდა „დავაბინძუროთ“ სრულყოფილი დინამიკა ძალიან ადამიანური კონცეფციებით, რომელიც ძალიან სუსტი გონებიდან შეიძლება იყოს გამოსული. ასეთი გონება ვერ ხვდება უნივერსალური კანონების არსებობის საფუძველს.